Kuntalaisaloite mopon paikasta liikenteessä

Mopon paikka liikenteessä Pähkinärinteessä

Tässä kaupunkilaisaloitteessa esitän perustellen, että mopolla ajoa ei pidä Vantaalla sallia pyörätiellä, kuten nykyisin sallitaan. Esitykset ovat perustelujen jälkeen aloitteen viimeisessä kappaleessa.

Ohjeistus mopojen paikasta liikenneympäristössä

Liikenneviraston ohje mopon paikasta liikenneympäristöstä vuodelta 2013 [1] toteaa mm: ”taajamassa mopolla ajoa pyörätiellä ei yleensä sallita”. Ohje on jo vanhentunut ja se on korvattu Väyläviraston ohjeella 18/2020 pyöräliikenteen suunnitteluun [2].

Myös uudessa ohjeessa tehdään selväksi, että mopon paikka liikenteessä ei ole pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden joukossa. Uudessa ohjeessa on lisätty, että: ”mopoille sallitun pyörätien tulee täyttää pääreittiin kuuluvan pyörätien laatuvaatimukset”.

Vantaalla ei ole pyöräteitä, jotka täyttävät pääreittiin kuuluvan pyörätien laatuvaatimukset. Lähtökohtaisesti näin ollen, Vantaalla ei yhdelläkään pyörätiellä tulisi sallia mopoliikennettä.

Vantaan nykyinen liikenteen opastus ei noudata edes 10 vuoden takaista vanhaa Liikenneviraston ohjetta ja ei myöskään uudempaa vuoden 2020 ohjetta.

Tieliikennelain uudistuksessa 2020 eri liikennemuotoja alettiin aiempaa selkeämmin erottaa omille väylilleen. Polkupyörää alettiin katsoa erillisenä erotettavana liikennemuotonaan. Mopo on moottorikäyttöinen kulkuväline ja selkeästi jalankulusta ja pyöräilystä erilainen liikkumismuoto. Vantaa ei siis noudata tieliikennelain tarkoitusta salliessaan mopoilun jalankulkijoiden joukossa.

Konkreettinen tilanne Vantaan pyörätiellä

Liitän tämän aloitteen yhteyteen linkin kuva-albumiin, jossa on kävelty valokuvaten puolen tunnin ja 2,34 km:n mittainen reippailulenkki Vantaan Myyrmäen suuralueella Hämeenkylän kaupunginosassa Pähkinärinteen alueella. Kuvissa on myös karttakuva lenkistä karttapohjalla.

Albumiin pääsee tästä linkistä:

https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0P5M7GFPbFU2b

Kuvat avaamalla näkee kuviin liittyvät kommentit.

Lenkki alkaa ja päättyy Pähkinärinteen koulun pihasta. Lenkki kulkee pitkin Karhunkierrosta Vihdintien varteen kääntyen oikealle Rajatorpantielle, josta Lammaspolulle ja takaisin koulun pihaan. Valtaosalla kävelylenkin matkalla kuljetaan yhdistettyä jalankulku- ja pyörätietä, jolla mopoilu on sallittu erillisellä liikennemerkin lisäkilvellä.

Kuva-albumissa myös näkyy konfliktitilanne, kun mopoilija lähestyy kävelytien ulkopuolella seisovaa kuvaajaa takaapäin ja kuvassa näkyvä toinen jalankulkijoiden ryhmä joutuu väistämään jalkakäytävän ulkopuolelle kahta vauhdikkaasti lähestyvää ja äänekästä mopoilijaa.

Pähkinärinteeläiset asukkaat ovat kertoneet, että he välttävät liikkumista Vihdintien varren yhdistetyllä kävely- ja pyörätiellä, koska kokevat sen vaaralliseksi. Kovaa vauhtia ja yllättäen lähestyvät mopoilijat säikäyttävät ja liikkuminen tuntuu vaaralliselta.

Vantaan pyörätiet eivät sovellu mopoille

Reitillä on paljon kevyen liikenteen raittien risteyksiä, eritasoliittymiä (alikulkuja) ja risteyksiä, joissa on vaikeat näkemäesteet. Kasvillisuus ja etenkin puuston oksat laskeutuvat tien vierustoilta estäen edestä lähestyvän liikenteen havaitsemista ja myös kaventavat vapaata raitin käytettävissä olevaa leveyttä.

Reitillä olevat risteykset ovat 90 asteen kulmassa ja niissä on esim aitoja, jotka estävät näkemästä risteävää liikennettä ennen kuin vasta aivan risteyksen kohdalla.

Lisäksi reitillä on jyrkkiä mäkiä ja mutkia, jotka estävät näkemän mutkan tai mäen takaa lähestyvään liikenteeseen.

Koko matkalla yhdistetty jalankulku- ja pyörätie on myös hyvin kapea. Kaksi pyöräilijää pystyvät sujuvasti kohtaamaan toisensa, mutta nopeammin kulkeville mopoille on vaikeaa (kuten kuvista nähdään) hallita tilannetta, jossa joutuu kohtaamaan kaksi rinnakkain kulkevaa jalankulkijaa.

Mopo on moottoriajoneuvo

Mopoilija lähestyy jalankulkijaa jopa 45 km/h ja alamäessä kovempaakin. Myös aikuiset, jopa 80 kg painoiset ja painavammatkin henkilöt voivat ajaa mopolla, jolloin ajoneuvon liike-energia on huomattava. Törmäysenergia esim. kulman takaa huomaamatta ilmaantuvaan sähköpotkulautailijaan on hyvin vaarallinen.

Mopo on moottoriajoneuvo, joka voi helposti kiertää pidemmän lenkin, joten ei ole perusteltua sallia mopoilijan käyttää lyhempää ja sujuvampaa lihasvoimin kulkevan reittiä.

Moottoriajoneuvona mopo tuottaa myös päästöjä ja meteliä. Lihasvoimin liikkuminen on lähes päästötöntä ja äänetöntä.

Lihasvoimin liikkuminen vähenee jatkuvasti. Tällä on väistämättömiä seurauksia kansanterveyteen. Liikkumattomuus aiheuttaa myös painetta terveydenhoidossa. Mopoilulle ei pitäisi sallia erityisasemaa käyttää pyörätietä, vaan kaupunkilaisia pitäisi pikemmin kannustaa liikkumaan kestävämmin tavoin.

Kaupunki on laiminlyönyt velvollisuutensa turvata jalankulkijoiden liikkuminen

Kuten sanottu, Vantaan kaupunki on ollut jo 10 vuoden ajan piittaamatta viranomaisten ohjeistuksesta.

Olen antanut kaupungille useasti palautetta mopoilusta pyöräteillä ja jalkakäytävillä, mutta kaupungin virkakunta on vastannut vain jotakin ympäripyöreää ryhtymättä mihinkään liikenneolosuhteita parantaviin toimiin, vaikka ne eivät vaadi minkäänlaisia investointeja.

Mopoilun salliminen pyöräteillä antaa signaalin, että mopoilu on kaupungin hyväksymä tapa liikkua lyhyitäkin matkoja ja viihtyä kaupungin alueella. Tämä näkyy etenkin Pähkinärinteessä siten, että mopoilla ajetaan häiritsevästi ja vaarallisesti mm. Pähkinärinteen koulun pihassa ja Lammaslampea ympäröivillä ulkoiluraiteilla. Mopoilu siis rönsyilee pyöräteiltä muuhun ympäristöön, jossa ensisijainen tarkoitus on liikkua lihasvoimin.

Poliisikaan ei voi puuttua häiritsevään ja vaaralliseen mopoiluun, kun kaupunki sallii sen liikennemerkkien lisäkilvillä.

Pähkinärinne on puistomainen alue, jonka pitäisi kannustaa liikkumaan lihasvoimin luonnossa. Nykytilanteessa monet jopa välttävät sitä mopojen ja viime aikoina lisääntyneiden sähköisten mopoihin tieliikennelaissa rinnastettavien liikkumisvälineiden pelossa.

Kaupungin toiminta siis ehkäisee lihasvoimin liikkumista, kun sen pitäisi kannustaa siihen.

Vantaan aikomuksena on edistää pyöräilyä

Vantaa kertoo omilla verkkosivuillaan [3], että sen aikeena on edistää pyöräilyä mm. rakentamalla laadukkaita pyöräteitä. Sivulla todetaan myös aiheenmukaisesti, että pyöräily on kestävää ja päästötöntä. Tämä on varsin totta.

Kaupunki ei kuitenkaan näytä ryhtyneen aikeidensa mukaisiin konkreettisiin toimiin ja havainnot liikenneympäristössä osoittavat, että painopiste on selkeästi edelleen moottoriliikenteen mahdollistamisessa.

Tämä näkyy oheisissa kuvissakin siinä, että ajorataa kunnostavat työkoneet pysäköivät pyörätielle tukkien sen. Samaan aikaan ajoneuvoliikenne kulkee ajoradalla sujuvasti. Työkoneet olisi voinut pysäköidä myös ajoradalle jättäen pyörätien vapaaksi. Ajoradan käyttäminen olisi sikälikin perusteltua, että urakassa kohennetaan ajoradan kuntoa, ei pyörätietä.

Kaupunki kertoo sivuillaan yhtä, mutta sen toimenpiteet ja tosiasiallinen tilanne on toista.

Ensitoimet eivät edellytä investointeja

Muutos liikenneympäristön parantamiseksi on helppo. Ainoa tarvittava toimenpide on poistaa pyöräteitä osoittavista liikennemerkeistä mopoilun sallivat lisäkilvet. Tämä voidaan suorittaa tavanomaisen huollon yhteydessä.

Riittää, että muutoksesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla. Yleinen keskustelu on osoittanut, että kyseessä on muutos, josta tiedotusvälineet kertovat sosiaalisen median vahvistamana yleisölle joka tapauksessa ilman erityistä panostusta tiedotukseen.

Aloite mopojen paikasta liikenneympäristössä

Esitän, että Vantaan kaupunki

a) poistaa mopoilun sallivat liikennemerkkien lisäkilvet vähintään Rajatorpantien ja Vihdintien yhteydessä olevilta yhdistetyiltä pyörä- ja jalankulkuteiltä tai/ja ryhtyy kaikkiin ja välittömiin toimenpiteisiin, joita vaaditaan, että tähän tavoitteeseen päästään ripeästi

b) edellisen lisäksi päättää, että Vantaalla mopoilua ei sallita yhdelläkään pyörätiellä

c) mikäli kohta a ei ole Vihdintiellä tai Rajatorpantiellä mahdollinen ajoradan nopeusrajoituksen johdosta, lisäksi alennetaan ajoneuvoliikenteen nopeusrajoitusta ao. ajoradoilla tai ryhdytään tarpeellisiin toimiin nopeusrajoituksen alentamiseksi Vihdintiellä 50 km/h nopeuteen ja Rajatorpantiellä 40 km/h nopeuteen

d) tiedottaa muutoksesta kaupungin verkkosivuilla

e) korjaa aiheesta annetun ohjeistuksen verkkosivuillaan ja mahdollisessa virkakunnan ohjeistuksessa

f) päivittää kaupungin omat liikenneympäristön suunnitteluohjeet noudattamaan Väyläviraston ohjeita yleisesti

Viitteet

Linkkeihin viitatty 7.8.2023

[1] https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2013-01_mopon_paikka_web.pdf

[2] https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-18_pyoraliikenteen_suunnittelu_web.pdf

[3] https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/pyoraliikenne

Takaisin